Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Ποιούς αφορά;

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Ποιές επιχειρήσεις εξαιρούνται;

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

Ποιός είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση;

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

Ποιοί από το προσωπικό εξαιρούνται;

Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Ποιός είναι ο στόχος;

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Για την πλήρη ενημέρωση σας διαβάστε την σχετική Εγκύκλιο του ΕΦΕΤ.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος;

 • - Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  - Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  - Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  - Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  - Εργασιακό περιβάλλον
  - Πρακτικές καθαρισμού
  - Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  - Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Κόστος σεμιναρίου 60,00€

Κόστος πιστοποίησης 30,00€ (το ποσό καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ)

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας τώρα στο παραπάνω πρόγραμμα συμπληρώστε την Αίτηση συμμετοχής

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Φόρμα Ενδιαφέροντος